Kieli
+358 (341) 09 12 77
hekler@hekler.fi
Henkilötietojen käsittelyä koskeva politiikka

1. Yleiset määräykset

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva politiikka on laadittu liittovaltion lain 27.07.2006 numero 152-FZ "Henkilötiedoista" (jäljempänä Henkilötietolaki) vaatimusten mukaisesti ja määrittelee henkilötietojen käsittelyn menettelyn ja HEKLER INDUSTRIAL HR OÜ:n (jäljempänä Operaattori) toteuttamat toimenpiteet henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi.
1.1 Operaattorin tärkeimpänä tavoitteena ja toimintansa ehtona on henkilön ja kansalaisen oikeuksien ja vapauksien noudattaminen henkilötietojen käsittelyn aikana, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen, henkilökohtaiseen ja perhesalaisuuteen.
1.2 Tämä Operaattorin henkilötietojen käsittelypolitiikka (jäljempänä Politiikka) koskee kaikkia tietoja, joita Operaattori voi saada verkkosivustonsa https://hekler.hr vierailijoista.


2. Politiikassa käytetyt peruskäsitteet

2.1 Henkilötietojen automatisoitu käsittely - henkilötietojen käsittely tietokonelaitteiden avulla.
2.2 Henkilötietojen estäminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen keskeyttäminen (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsittely on tarpeen henkilötietojen selvittämiseksi).
2.3 Verkkosivusto - graafisista ja tiedollisista materiaaleista sekä tietokoneohjelmista ja tietokannoista koostuva kokonaisuus, joka varmistaa niiden saatavuuden Internetissä verkko-osoitteessa https://hekler.hr.
2.4 Henkilötietojärjestelmä - toimenpiteet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhotaan peruuttamattomasti niin, ettei henkilötietojen sisältöä henkilötietojärjestelmässä ja/tai henkilötietojen materiaalikantajissa voida enää palauttaa.

3. Operaattorin perusoikeudet ja velvollisuudet

3.1 Operaattorilla on oikeus:
• saada henkilötietojen kohteelta luotettavaa tietoa ja/tai asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja;
• jatkaa henkilötietojen käsittelyä ilman henkilötietojen kohteen suostumusta, jos henkilötietojen kohde peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai esittää pyynnön henkilötietojen käsittelyn lopettamisesta, Operaattorilla on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä Henkilötietolain määräämillä perusteilla;
• määrittää itsenäisesti toimenpiteiden kokoonpanon ja luettelon, jotka ovat tarpeen ja riittäviä Henkilötietolain ja sen mukaisesti annettujen sääntelyasiakirjojen määräysten täyttämiseksi, ellei Henkilötietolaki tai muut liittovaltion lait toisin määrää.
3.2 Operaattorin tulee:
• antaa henkilötietojen kohteelle tämän pyynnöstä tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä;
• järjestää henkilötietojen käsittely Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;
• vastata henkilötietojen kohteiden ja heidän laillisten edustajiensa vaatimuksiin ja pyyntöihin Henkilötietolain vaatimusten mukaisesti;
• ilmoittaa henkilötietojen kohteiden oikeuksien suojelusta vastaavalle valtuutetulle viranomaiselle pyynnöstä tarvittavat tiedot 10 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta;
• julkaista tai muutoin tarjota rajoittamatonta pääsyä tähän henkilötietojen käsittelypolitiikkaan;
• toteuttaa laillisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai sattumanvaraiselta pääsyltä niihin, niiden tuhoamiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopiointilta, luovuttamiselta, levittämiseltä, henkilötietojen käytöltä sekä muilta laittomilta toimilta henkilötietoja kohtaan;
• lopettaa henkilötietojen siirron (levittämisen, luovuttamisen, pääsyn), lopettaa henkilötietojen käsittelyn ja tuhota henkilötiedot Henkilötietolain määräämällä tavalla ja tapauksissa;
• täyttää muut Henkilötietolain määräämät velvoitteet.

4. Henkilötietojen kohteiden perusoikeudet ja velvollisuudet

4.1 Henkilötietojen kohteilla on oikeus:
Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä lukuun ottamatta liittovaltion lakien määräämiä tapauksia. Tiedot on annettava henkilötietojen kohteelle ymmärrettävässä muodossa eikä ne saa sisältää muiden henkilötietojen kohteiden tietoja, paitsi jos lainsäädännössä on oikeudelliset perusteet tällaisten henkilötietojen paljastamiseen. Tiedon luettelo ja hankintamenettely on vahvistettu Henkilötietolain mukaan;
Vaatia operaattorilta henkilötietojensa tarkentamista, estämistä tai tuhoamista, jos henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita, epätarkkoja, laittomasti hankittuja tai tarpeettomia ilmoitetun käsittelyn tarkoitusta varten, sekä ryhtyä lain säännöksissä määrättyihin toimenpiteisiin oikeuksiensa suojelemiseksi;
Asettaa ehto ennakkosuostumuksesta henkilötietojen käsittelyyn tavaroiden, töiden ja palveluiden markkinointiin;
Peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä esittää pyynnön henkilötietojen käsittelyn lopettamisesta;
Valittaa valtuutetulle elimelle henkilötietojen kohteiden oikeuksien suojelemisesta tai oikeusteitse operaattorin laittomista teoista tai laiminlyönneistä henkilötietojensa käsittelyssä;
Käyttää muita Venäjän federaation lainsäädännössä säädetyjä oikeuksia.
4.2 Henkilötietojen kohteet ovat velvollisia:
Antamaan operaattorille luotettavia tietoja itsestään;
Ilmoittamaan operaattorille henkilötietojensa tarkennuksesta (päivitys, muutos).
4.3 Henkilöt, jotka ovat antaneet operaattorille väärää tietoa itsestään tai toisen henkilötietojen kohteen tiedoista ilman viimeksi mainitun suostumusta, ovat vastuussa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

5. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

5.1 Henkilötietojen käsittely suoritetaan laillisesti ja oikeudenmukaisesti.
5.2 Henkilötietojen käsittely rajoittuu tiettyjen, ennalta määriteltyjen ja laillisten tarkoitusten saavuttamiseen. Henkilötietojen käsittely, joka on yhteensopimatonta henkilötietojen keräämisen tarkoitusten kanssa, ei ole sallittua.
5.3 Tietokantojen yhdistäminen, jotka sisältävät yhteensopimattomiin tarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietoja, ei ole sallittua.
5.4 Käsiteltävien henkilötietojen on oltava yhteensopivia niiden käsittelyn tarkoitusten kanssa.
5.5 Käsiteltyjen henkilötietojen sisältö ja laajuus vastaavat ilmoitettuja käsittelyn tarkoituksia. Käsiteltyjen henkilötietojen liiallisuus suhteessa ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin ei ole sallittua.
5.6 Henkilötietojen käsittelyssä on varmistettava henkilötietojen tarkkuus, riittävyys ja tarvittaessa niiden ajantasaisuus. Operaattorin on poistettava tai korjattava epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot.
5.7 Henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa henkilötietojen kohteen tunnistamisen, vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin, paitsi jos henkilötietojen säilyttäminen pidempään on tarpeen lainsäädännön mukaisesti tai sopimuksen täytäntöönpanossa.
5.8 Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen kohteen perusoikeuksia ja vapauksia, mukaan lukien yksityisyyden suoja, henkilökohtainen ja perheen yksityiselämä.

https://www.facebook.com/kommertspro/
Facebook:
hekler@hekler.fi
E-mail:
Telephone:
+358 (341) 09-12-77